This job listing has expired and may no longer be relevant!
26 Sep 2021

Full-Time Vensters Coordinator by Stellenbosch University

Stellenbosch University – Posted by Plus27Jobs.com Western Cape

Job Description

About the job

Duties/Pligte

 • Overseeing the budget and administering the financial processes and implementing policies needed for workshops and other events (e.g. invoicing, payments, procurement and liaising with service providers);
 • Recruiting student leaders (Connect Committee);
 • Overseeing the coordinating of Vensters: implementing and executing the event (e.g. venues, security, general logistics);
 • Managing challenges and crises;
 • Continuously liaising with the CSC, the Connect Committee and external parties such as SU Woordfees, the municipality and campus security;
 • Building positive relationships within the team and with external parties;
 • Developing leadership, supervising leaders, and providing them with guidance and mentorship;
 • Being available for interaction and consultation with students;
 • Providing support in the development, training and facilitation of group discussions; workshops and training sessions;
 • Providing support in the development of appropriate interventions;
 • Handling relevant enquiries made in person, by e-mail or telephonically;
 • Administrative and general ad hoc tasks as required.
 • Toesighouding oor die begroting en die administrasie van die finansiële prosesse en implementeringsbeleide wat nodig is vir werksessies en ander geleenthede (bv. fakturering, betalings, aanskaffing en skakeling met diensverskaffers);
 • Werwing van studenteleiers (Connect-komitee);
 • Toesighouding oor die koördinering van Vensters: implementering en uitvoering van die geleentheid (bv. plekke, sekuriteit, algemene logistiek);
 • Bestuur uitdagings en krisisse;
 • Deurlopende skakeling met die SSG, die Connect-komitee en eksterne partye, soos die US Woordfees, die munisipaliteit en kampussekuriteit;
 • Bou positiewe verhoudings in die span en met eksterne partye;
 • Ontwikkel leierskap, hou toesig oor leiers, en voorsien hulle van voorligting en mentorskap;
 • Wees beskikbaar vir interaksie en konsultasie met studente;
 • Bied steun in die ontwikkeling, opleiding en fasilitering van groepsbesprekings, werksessies en opleidingssessies;
 • Bied steun aan die ontwikkeling van toepaslike ingrypings;
 • Hanteer navrae wat in persoon, per e-pos of telefonies gedoen word;
 • Administratiewe en algemene ad hoc-take soos nodig.

 

Job Requirements/Pos Vereistes

 • A Bachelor’s degree;
 • At least two years’ proven experience with events management in a higher education environment;
 • At least two years’ experience of organising an event attracting a crowd over one thousand people;
 • Knowledge of legislation guiding a mass event;
 • At least two years’ experience in drafting and managing a budget.
 • ‘n Baccalaureus-graad;
 • Minstens twee jaar se bewese ervaring van geleentheidsbestuur in ‘n hoër-onderwys-omgewing;
 • Minstens twee jaar se ervaring van die organisering van geleenthede wat ‘n skarevan meer as ‘n duisend mense lok;
 • Kennis van die wetgewing waardeur massageleenthede gerig word;
 • Minstens twee jaar se ervaring in die opstel en bestuur van ‘n begroting

How to Apply

Click Here to Submit your CV and Application on Company Website

Job Categories: Administrative/Secretarial. Job Types: Full-Time. Job Tags: Administrative/Secretarial Jobs. Salaries: Less than 20,000.

562 total views, 1 today

Apply for this Job